Medlemsföretag

FOI_logo
Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI

FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. FOI är en statlig myndighet under Försvarsdepartementet och merparten av verksamheten är uppdragsfinansierad. En del av FOI:s verksamhet omfattar militär operationsanalys. FOI:s operationsanalytiker stödjer uppdragsgivare med tillämpning av vetenskapliga metoder vilka är anpassade till militära problem.

his_se_svart_2011Centrum för Intelligent Automation, Högskolan i Skövde

Centrum för Intelligent Automation (CIA) inom forskningsmiljön virtuella system vid Högskolan i Skövde bedriver tvärvetenskaplig forskning kring utveckling av nästa generations industriella produktionssystem. Speciellt betonas användningen av olika typer av simulerings- och optimeringsverktyg, och ett av de övergripande målen med forskningen inom CIA är att öka effektiviteten inom svensk industri genom att introducera ”state-of-the-art” simuleringsbaserad intelligent optimering.

io_200wIndustrial Optimizers

Industrial Optimering tillhandahåller optimerings och planeringssystemet MP2 och konsulttjänster som optimerar alla aspekter av schema och tidtabell, anslutningar, utrustning, kapacitet och frekvenser, passagerare och personal. Företaget har varit verksamt sedan 1989 och har hjälpt många av världens mest framstående transportföretag till en bättre planering och lönsamhet.

Vill du veta mer:
www.industrialoptimizers.com

jep_boeing_horiz_2color_smallJeppesen

Jeppesen’s software solutions enable the safe and efficient transportation of one billion airline passengers yearly. We use agile methodology to develop optimization solutions for some of the largest airlines in the world, such as Lufthansa, Delta Air Lines, KLM and Emirates.

In Göteborg, 350 professionals from all over the world work with software development, customer delivery, business analysis, customer support, sales and product management. Together, we solve some of the most challenging optimization problems in the world.

Jeppesen is a subsidiary of Boeing – the world’s leading aerospace company.

kthAvdelningen för optimeringslära och systemteori

Avdelningen för optimeringslära och systemteori på matematiska institutionen arbetar med tillämpningar inom systemteknik, optimering och systemteori.

liu_1Linköpings universitet

Avdelningen för Kommunikations- och transportsystem (KTS) vid Linköpings universitet är en tvärvetenskaplig avdelning som behandlar frågeställningar rörande planering, utformning, nyttjande, styrning och analys av infrastruktur för transporter av människor och gods samt för telekommunikation. Speciellt studeras hur modern informationsteknologi samt mobil och trådlös telekommunikation kan användas och integreras i framtidens transport- och trafiksystem. Många tillämpningar finns inom områdena intelligenta transportsystem (ITS) och intelligent logistik.

Även avdelningarna Optimeringslära och Produktionsekonomi är medlemmar i SOAF.

preference_logo_soafPreference

Företaget Preference AB grundades 2002. Bolagets affärsidé är att leverera produkter och konsulttjänster som hjälper företag och myndigheter att analysera beslutssituationer under risk eller osäkerhet.

Preference metoder gör det möjligt att hantera mycket komplexa beslutssituationer där man inte har tillgång till exakt information. Preference kan bl.a. bidra till följande:

  • Bättre hantering, och en minimering, av riskerna i en verksamhet
  • Bästa möjliga beslut givet den tillgängliga informationen
  • Bättre förståelse för problemställningen som skall leda fram till ett beslut
  • Effektivare resursutnyttjande vid insamling och bearbetning av information
  • Tidsbesparingar genom en effektivare beslutsprocess

riiplan_logo_notext180Riiplan

Riiplan erbjuder mjukvara och konsulttjänster för planering och logistik. Riiplan offers software and consulting services for planning and logistics.

ict-sics-logo-smallSICS Swedish ICT

SICS Swedish ICT is a leading research institute for applied computer science in Sweden. SICS is a non-profit organization. The mission is to contribute to the competitive strength of industry by conducting advanced research in strategic areas of computer science, and to actively promote the use of new research ideas and results in industry and in society at large.

vti_space_smallVTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. VTI bedriver tillämpad forskning och kvalificerade utredningar inom transportområdet. Forskningsenheten Trafikanalys och logistik inriktar sig mot trafikanalytiska och logistiska frågor för transportsystemets utveckling.

Inom trafikanalysområdet ligger tyngdpunkten i utveckling och tillämpning av trafikmodeller. Vi utvecklar även empiriskt baserade effektsamband för transportsystemet. Verksamheten inom godstransporter och transportlogistik är inriktad mot urbana transporter och nationella transportslagsövergripande godsflöden. Våra frågeställningar handlar om: hur nya samhällstrender, policys och teknik påverkar människors resande och företagens förutsättningar och transportlösningar, utformning och implementering av nya hållbara transportsystem och bättre beslutsunderlag för företag och myndigheter.

Mer information om VTI går att hitta på www.vti.se.

bthavancezchalmers_black_right

schemagi

sweco_smallsj_logo

transrailtrafikverket_farg

uppsala_universitet-logo-2e2d20e6b3-seeklogo-com