Vad är operationsanalys?

Enklast kan operationsanalys beskrivas som ett vetenskapligt förhållningssätt till att lösa problem som rör komplexa system. Ett exempel på en definition av OA är: ”Operationsanalys innebär beredning av underlag för rationella beslut med utnyttjande av systematiska vetenskapliga metoder och – där så är möjligt och meningsfullt – av kvantitativa modeller.”

På svenska förkortas operationsanalys med OA. Motsvarande förkortning på engelska är OR som står för Operations Research (amerikanska) eller Operational Research (engelska). Management Science (MS) används ibland som en synonym till operations­analys när denna tillämpas på företagsekonomiska problem.

Operationsanalysens uppkomst

Idén med att tillämpa naturvetenskapens tänkesätt och metoder på praktiska problem inom näringsliv och förvaltning har funnits länge. Amerikanen F Taylor lanserade exempelvis i början av 1900-talet den så kallade Scientific Management-rörelsen, vars program utgick från den vetenskapliga analysen av arbetsprocesser i syfte att öka produktiviteten. Det var dock först under andra världskriget som den vetenskapliga behandlingen av beslutsproblem blev en systematisk, etablerad sysselsättning och ett självständigt begrepp – operationsanalys.

Erfarenheterna av denna verksamhet blev mycket goda. I flera fall lyckades operations­analytikerna bidra till påtagliga förbättringar av de allierades insatser. Som speciellt lyckade exempel brukar framhållas tillämpningarna inom ubåtsjakt och konvojskydd.

Efter kriget övergick operationsanalysen i stor utsträckning till civil verksamhet. Här­igenom startades en snabb utveckling av operationsanalysens metoder och tillämpningar på bred front och idéerna spreds till många länder. Bland tidiga operations­analytiska insatser kan nämnas det framgångsrika arbetet på en mer ekonomisk lagerhållning.

Operationsanalys idag

Operationsanalys används idag både inom den privata och den offentliga sektorn inom områden som energipolitik, räddningstjänst, försvar, hälsovård och rättsväsende.

Utvecklingen av OA sker inom två områden:

  • Utveckling av operationsanalytiska metoder, som till stor del bedrivs inom den akademiska forskningen.
  • Tillämpning av OA på reella problem. Här är frågor som problemformulering, arbetssätt och val av metoder viktiga

Kännetecken för operationsanalys

Följande punkter kännetecknar ofta ett operationsanalytiskt arbete:

  • OA-projekt genomförs i samverkan av en grupp personer med olika bakgrund. Operationsanalytikerna svarar för kunskap om arbetssätt, metoder och operations­­analytiska verktyg. Fackspecialister bidrar med expertkunskap inom problem­området. Representanter för beslutsfattaren bevakar formuleringen av problemet och att gruppens uppfattning av problemet överensstämmer med ledningens intentioner.
  • Problemområdet betraktas i analysen som ett system, där olika komponenter samverkar och påverkar varandra och helheten. Målet för analysen är att balansera systemet så att det fungerar som man önskar. Ofta får man revidera den ursprungliga problemställningen och ändra definitionen av systemet efter hand man lär sig mer om problemområdet. Det finns metoder för att formulera och strukturera problem.
  • Man försöker beskriva den studerade verksamheten med modeller. De utnyttjas för att förstå det avbildade system bättre, för att förstå konsekvenserna av olika beslut och för att välja det ”bästa” alternativet enligt något värderingskriterium.